Polityka prywatności.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

 

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ) poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych:

 

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 

Administratorem danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej LIPIŃSKA i S-KA tj.

 

p. Henryka Lipińska

p. Jacek Lipiński

p. Marek Lipiński

 

NIP 9562170700  REGON 340164362, z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Wybickiego 74/3.

 

Jak można się z nami skontaktować?

 

Wszelkie prośby, pytania, wnioski prosimy kierować:

- telefonicznie pod nr 0048 56 669 89 29

- mailowo BIURO@LBR.PL

- bezpośrednio w naszej siedzibie  ul. Wybickiego 74/3, 87-100 Toruń

 

Według jakich zasad przetwarzane będą dane osobowe?

 

W czasie przetwarzania danych osobowych stosujemy następujące zasady:

 

1.      Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek (np. zgoda osoby, od której dane pochodzą);

 

2.      Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele.

 

3.      Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;

 

4.      Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;

 

5.      Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych. Zgodnie z tą regułą nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne. W praktyce dokonujemy indywidualnej, konkretnej oceny, przez jaki okres powinniśmy przetwarzać Państwa dane. Okres przechowywania jest uzależniony od wielu zmiennych. Obrazując powyższe:

 

·         dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy przestajemy przetwarzać, gdy wygasną wszelkie uzasadnione powinności i ryzyka (w szczególności, gdy upłynie okres przedawnienia danych roszczeń, obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym ordynacji podatkowej).

 

6.      Integralności i poufności danych – Państwa dane są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dokładamy najwyższej możliwej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.

 

 

 

Jakie dane osobowe będziemy przetwarzać?

 

Przetwarzamy m.in. następujące kategorie danych osobowych:

 

 

1. Dane osobowe naszych klientów (osób które korzystają z usług biura)

 

a) dane te przetwarzamy, ażeby móc zawrzeć umowę oraz prawidłowo ją wykonać. Innymi słowy, sam fakt zawarcia umowy powoduje, że mamy prawo posługiwać się Państwa danymi, aby zrealizować związane z umową prawa i obowiązki;

 

b) dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować:

 

·         dane identyfikacyjne

·         dane kontaktowe

·         dane niezbędne do dokonania rozliczeń

 

c) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić            zawarcie i prawidłową realizację umowy.

 

            d) Ważne: w celu prawidłowego wykonaniu usług księgowych, kadrowych i    pokrewnych, będziemy przetwarzać dane osobowe Państwa klientów i    pracowników. Będziemy te dane przetwarzać na podstawie powierzenia danych.        Administratorem tych danych nadal pozostaną Państwo, my zaś będziemy pełnić      funkcję tzw. procesora. Będziemy w ten sposób korzystać wyłącznie z tych danych             które są niezbędne np. dla właściwego rozliczenia z ZUS czy Urzędem Skarbowym.

 

 

2. Dane osobowe naszych kontrahentów (dostawców usług i towarów):

 

a)      dane te zbieramy w celu zawarcia umowy oraz jej prawidłowej realizacji;

b)     dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować:

·         dane identyfikacyjne (w tym dane o działalności gospodarczej)

·         dane kontaktowe

c)      podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

 

3. Dane osobowe naszego personelu

 

a)      dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków pracodawcy i pracownika. Podstawą przetwarzania tych danych będą właściwe przepisy prawa (przede wszystkim Kodeksu pracy). W przypadku innych osób współpracujących, podstawą przetwarzania jest konieczność realizacji umowy;

b)     pobieramy wyłącznie te informacje, które są niezbędne dla realizacji zatrudnienia. Najczęściej będą to:

 

·         dane identyfikacyjne

·         dane kontaktowe

·         informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym

·         informacje wynikające ze świadectw pracy

·         inne – stosownie do okoliczności zatrudnienia

 

c)      wynikającemu z ustawy uprawnieniu pracodawcy do pozyskiwania danych osobowych odpowiada prawny obowiązek pracownika do ich udostępnienia. Jako pracodawcy nie nadużywamy swoich uprawnień, kierujemy się zasadą minimalizacji danych. Podanie danych przez osoby współpracujące jest dobrowolne. W praktyce jednak odmowa podania tych danych może uniemożliwić realizację umowy.

 

 

4. Dane przetwarzane na potrzeby rekrutacji personelu

 

a)      dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji, oceny predyspozycji i zdolności do świadczenia pracy danego rodzaju;

b)      pobieramy wyłącznie te informacje, które są niezbędne dla przeprowadzenia rekrutacji. Najczęściej będą to:

 

·         dane identyfikacyjne

·         dane kontaktowe

·         informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym

·         informacje o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach

·         inne – stosownie do okoliczności zatrudnienia

 

c)                  podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

5. Dane osób znajdujących się w obszarze działania monitoringu wizyjnego:

 

a) dane te przetwarzamy w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia

b) dane te obejmować będą wizerunek osób przebywających na terenie obiektu przy Wybickiego 74/3 w Toruniu;

c) dostęp do danych z monitoringu jest ściśle limitowany. Dane udostępniane są w wyjątkowych sytuacjach na żądanie uprawnionego podmiotu. Monitoring funkcjonuje przy poszanowaniu zasady adekwatności (monitorowany jest ściśle określony obszar) oraz czasowości (dane nie są przechowywane dłużej aniżeli jest to niezbędne).

 

 

W jaki sposób będziemy postępować z Państwa danymi?

 

 

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celu dla którego zostały pozyskane.  Ponadto,  dane mogą zostać wykorzystane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora:

 

·         zawarcie umowy

·         przeprowadzenie czynności związanych z realizacją umowy

·         wykrywanie nadużyć i zapobiegania im

·         ustalanie, obrony i dochodzenia roszczeń

·         tworzenie zestawień, analiz i statystyk

 

 

Przetwarzane przez nas informacje nigdy nie trafią w niepowołane ręce. Nie będą przedmiotem obrotu. Mogą natomiast zostać przekazane do następujących kategorii podmiotów/organów:

 

·         podmioty/organy upoważnione na podstawie przepisów prawa

·         podmioty, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji określonej czynności (np. realizacja płatności, komunikacja itp.)

 

A więc w toku przetwarzania Państwa danych osobowych mogą brać udział nas zaufani partnerzy (np. dostawcy usług informatycznych, innego rodzaju podwykonawcy). Co kluczowe, każdy podmiot, który pomaga nam w przetwarzaniu danych osobowych został starannie zweryfikowany. Każdy taki podmiot posiada zawartą z nami umowę powierzenia przetwarzania danych, która określa wyraźnie jego obowiązki i zasady odpowiedzialności.

 

W związku z tym, że korzystamy z narzędzi informatycznych dostarczonych przez spółkę Google Inc. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Usługodawca ten zapewnia jednak, że przy przetwarzaniu danych osobowych na terenie Stanów Zjednoczonych, przestrzegane są przepisy prawa zapewniające analogiczny poziom ochrony w stosunku do przepisów Unii Europejskiej. Ponadto, spółka Google Inc. przedłożyła oświadczenie dotyczące Tarczy Prywatności, w myśl którego przestrzegane są zasad określone przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych?

 

Zgodnie ze wskazaną powyżej zasadą legalności, przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek.

 

W naszej działalności przesłanką uprawniającą nas do przetwarzania Państwa danych osobowych będzie w szczególności:

 

·         art. 6 ust. 1 punkt b RODO – a więc, przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Na podstawie tej przesłanki będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, które są niezbędne do tego, by zawrzeć umowę, a następnie, by ją prawidłowo zrealizować;

 

·         art. 6 ust. 1 punkt a RODO – w takim przypadku, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody;

 

·         art. 6 ust. 1 punkt c RODO – a więc, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przesłanka ta stanowi m.in. podstawę przetwarzania danych naszego personelu;

 

·                     art. 6 ust. 1 punkt f RODO – czyli, przetwarzanie jest niezbędne do celów           wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez       administratora.

 

 

Jakie uprawnienia mają osoby, których dane dotyczą?

Posiadają Państwo prawo:

 

·         dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,

·         usunięcia swoich danych,

·         ograniczenia przetwarzania,

·         prawo do przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii,

·         prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

·         prawo do sprzeciwu.

 

W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail:   ……....……………….….

 

Każdy Państwa wniosek zostanie rzetelnie rozpoznany przez Administratora i spotka się z odpowiedzią. Lojalnie zastrzegamy przy tym, iż opisane powyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego (w praktyce więc może się zdarzyć, że pomimo Państwa żądania, nie będziemy mogli np. usunąć danych, ponieważ, zgodnie z literą prawa, ich przetwarzanie będzie nadal konieczne z uwagi na fakt realizacji umowy).

 

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.